+48 535 850 951
·
kontakt@piontek.pl
·
Pon.-Pt. 09:00-18:00

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. złotych z możliwością umorzenia – najczęściej zadawane pytania

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł, z możliwością umorzenia – najczęściej zadawane pytania

 

Stosownie do art. 15zzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa) mikroprzedsiębiorca (tj. podmiot zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz osiągający roczny obrót netto nie przekraczający 2 mln euro oraz nie posiadający sumy aktywów przekraczającej 2 mln euro – liczone dla dwóch ostatnich lat obrotowych) może wystąpić do właściwego starosty o udzielenie (na podstawie umowy) jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów działalności gospodarczej.

Pożyczka będzie udzielana jednorazowo do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

– spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,

– z możliwością umorzenia – pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?

Pożyczka może zostać przeznaczona bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej – na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

 

Czy będę musiał te wydatki jakoś udokumentować?

Nie, podstawą będzie oświadczenie składane z wnioskiem.

 

O jaką kwotę mogę wnioskować?

Zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy, maksymalnie o 5 tys. zł.

 

Jaki jest całkowity koszt tej pożyczki? (opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp).

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

 

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.

 

Jak będą wyglądały spłaty?

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

 

Dla kogo przeznaczona jest ta forma wsparcia?

Dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

 

Kiedy mogę skorzystać z pożyczki?

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki;

  1. a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Czy jest wymagany jakiś minimalny okres prowadzenia działalności?

Nie, nie ma. Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r.

 

Czy trzeba wykazać spadek działalności lub utratę dochodów?

Nie, nie jest to warunkiem udzielenia pożyczki.

 

Czy mogę też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak. Udzielenie pożyczki nie uniemożliwia składania wniosków o inne formy wsparcia.

 

Na jakich zasadach pożyczka będzie umarzana?

Pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

Kiedy mogę zawnioskować o umorzenie i jak mam to zrobić?

Wniosek o umorzenie pożyczki złożyć należy w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Wniosek trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy w wersji papierowej lub poprzez platformę Praca.gov.pl.

 

Jak można wykazać utrzymanie zatrudnienia?

Poprzez oświadczenie, które znajdzie się we wniosku o umorzenie. Wzór wniosku o umorzenie jest załącznikiem do umowy zawieranej ze Starostą.

 

Co będzie jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

 

Co będzie, jeśli moja firma mimo wszystko upadnie i nie będę miał z czego spłacić pożyczki?

Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki – roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do pożyczki, np. w postaci obowiązku jej natychmiastowego zwrotu w całości.

 

Jak się ubiegać o pożyczkę?

Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Jak szybko otrzymam środki?

Wnioskowana kwota zostanie niezwłocznie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni kalendarzowych od podpisania umowy. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

W przypadku postaci papierowej wniosku czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP.

 

Co musze zrobić, żeby złożyć wniosek?

Wniosek i umowę trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w praca.gov.pl. Formularz wniosku i umowa o udzielenie pożyczki są dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia – https://psz.praca.gov.pl/, natomiast wniosek w postaci elektronicznej zostały udostępnione również na platformie Praca.gov.pl.

 

Jak sprawdzić status wniosku?

Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

 

Jaki jest proces informowania o statusie wniosku?

W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

Photo by Helloquence on Unsplash

Related Posts