+48 535 850 951
·
kontakt@piontek.pl
·
Pon.-Pt. 09:00-18:00

ZUS: zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

ZUS: zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Płatnik składek może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020. Zwolnienie to dotyczy nieopłaconych składek na ubezpieczenia:

– społeczne,

– zdrowotne,

– Fundusz Pracy,

– Fundusz Solidarnościowy,

– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Kogo dotyczy zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy:

  1. osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
  2. płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
  3. duchownych.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby, które prowadziły działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacały składki na własne ubezpieczenia lub były płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo są duchownymi.

Gdy osoba prowadząca działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 roku opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, aby skorzystać ze wsparcia jej przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Wniosek do ZUS należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku.

Do ZUS należy także złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami dany podmiot zwolniony jest z ich składania.

WAŻNE! Ze zwolnienia ze składek nie mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które znajdowały się w trudnej sytuacji już w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

 

Podmioty prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, muszą przekazać taką informację do ZUS. Informacja ta ma istotne znaczenie, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

 

Co można zyskać?

Opisywana forma wsparcia oznacza zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r., znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.

Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

 

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) dostępny pod: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Wniosek o zwolnienie można przekazać:

– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

– za pośrednictwem poczty,

– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

WAŻNE! Do wniosku elektronicznego należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ (wzór dostępny pod wskazanym wyżej linkiem).

 

Czy od decyzji odmownej można się odwołać?

Od decyzji w przedmiocie odmowy  zwolnienia z opłacania składek przysługuje wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Termin na złożenie takiego pisma w placówce ZUS wynosi 14 dni.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Related Posts